Ռուսերեն ու անգլերեն լեզուների խմբակ

Հատուկ մշակված մեթոդիկաների և զարգացնող խաղերի միջոցով ձեր երեխան կկարողանա հեշտությամբ սովորել և ծանոթանալ օտար լեզուներին: Խմբերը նախատեսված են 3-8 տարեկան երեխաների համար:

Հ աշվի առնելով երեխայի տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները մեր մասնագետը հատուկ մշակված մեթոդիկաների, երաժշտական և պարային վարժանքների, դերային և զարգացնող խաղերի միջոցով կնպաստի օտար լեզվի դյուրին յուրացմանը:Արդյունքում երեխայի մոտ կզարգանա.

  • Լեզվամտածողությունը և մտահորիզոնը
  • Ուշադրությունը, երևակայությունը, հիշողությունը
  • Հաղորդակցման ընդունակությունները:

Խմբերը նախատեսված են 3-8 տարեկան երեխաների համար:

Հանդիպումների քանակն է` շաբաթական 2 անգամ, յուրաքանչյուրը 80 րոպե: