Զարգացնող խաղեր

Մ ասնագետների կողմից մշակված խաղ-վարժանքներ են, որոնք իրականացվում են երեխայի տարիքին համապատասխան` անհատական և խմբային հանդիպումներով:Զարգացնող խաղերը իր մեջ ներառում է`

 • աշխատանք կավով
 • մատիկներով նկարչություն
 • ավազով նկարչություն
 • աշխատանք խմորով
 • ծեփամածիկով
 • դերային խաղեր
 • ինտելեկտուալ վարժանքներ մագնիսներով
Դրանք նպաստում են երեխայի`

 • Գունաճանաչողությանը
 • Տրամաբանության զարգացմանը
 • Իմացական գործընթացների զարգացմանը
 • Հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը